🔔 Podlahy a metrážne koberce v AKCII! Využite až 44% zľavu s kódom PODLAHA15.


Obchodné podmienky - Mojkoberec.sk


OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodné spoločnosti

Friendly Stores s.r.o. (Mojkoberec.sk)

so sídlom Praha 20, 193 00, Horní Počernice, Lipí 686/20

identifikačné číslo: 041 24 472, IČ DPH: CZ04124472

IČ DPH (Slovensko): SK4120185762, sme platcami DPH na Slovensku.

číslo účtu (EUR): FIO BANKA 2301158353 / 2010
IBAN: CZ0520100000002301158353

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:

www.mojkoberec.sk

Pre znalcov

Jednoducho - pre ľudí

Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „ obchodné podmienky “) obchodnej spoločnosti Friendly Stores sro ( Mojkoberec.sk ), so sídlom, Praha 20, 193 00, Horní Počernice, Lipí 686/20 , identifikačné číslo: 041 24 472, dič: CZ04124472 , (ďalej len „ predávajúci “) upravují právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, podmínky výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetky v platnom a účinnom znení.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Dozor nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/58272 170.

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru na eshope www.mojkoberec.sk. Predajcom je Friendly Stores sro, Lipí 686/20, Praha 9, 19300 , IČO: 041 24 472, IČ DPH: SK4120185762. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Sme platcami DPH.

Používateľský účet

1.7. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „ používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

1.8. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.9. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

1.10. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

1.11. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

1.12. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Používateľský účet

Na stránkach sa môžete alebo nemusíte registrovať. My sa zaväzujeme, že Vaše údaje nikomu nepovieme a zostanú prísne strážené.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1.13. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

1.14. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

1.15. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

1.16. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

1.16.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

1.16.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

1.16.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „ objednávka “).

1.17. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Návrh objednávky odošle kupujúci predávajúcemu vybraním platobnej metódy v košíku a následným potvrdením uskutočneným klikom na tlačidlo pri konkrétnej platobnej metóde. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Objednávka sa považuje za platnú v momente, keď nastane prvá z nasledujúcich troch udalostí:
Predávajúci vystaví a zašle faktúru elektronickou formou kupujúcemu,
predávajúci odošle kupujúcemu email, kde potvrdzuje odoslanie tovaru,
predávajúci tovar odreže alebo inak upraví na základe priania zákazníka alebo ho objedná u dodávateľa.

Automatický email, ktorý kupujúcemu príde ihneď po vytvorení objednávky sa nepovažuje za oficiálne potvrdenie objednávky.

1.18. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

1.19. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním faktúry predávajúceho kupujúcemu alebo zaslaním emailu potvrdzujúceho odoslanie tovaru elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

1.20. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Cena tovaru a platobné podmienky

1.21. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

A/ v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

B/ b bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: 2301158353/2010 , IBAN CZ05 2010 0000 0023 0115 8353, SWIFT FIOBCZPPXXX vedený v spoločnosti Fio banka , as (ďalej len „ účet predávajúceho “);

C/ bezhotovostne prostredníctvom internetovej platobnej brány GoPay;

D/ v hotovosti/platobnou kartou (iba v prípade osobného odberu tovaru);

E/ platbou na faktúru splatnú do 14 dní (len pre štátne inštitúcie a školy či škôlky)

1.22. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpna cenoui náklady spojené s dodaním tovaru. Cena dopravy je uvedená vždy v košíku u príslušného dopravcu. Určité typy dopravy môžu byť zadarmo.

1.23. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

1.24. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

1.25. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

1.26. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

1.27. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, ak nie je uvedené inak.

1.28. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Ceny na eshope sú konečné vr. DPH, nepripočítavame k nim žiadnu ďalšiu daň či poplatky. Na objednanie tovaru je potrebné vyplniť objednávkový formulár, v ktorom si vyberiete spôsob dopravy a platby. Vaše údaje sú u nás v bezpečí a neposkytneme ich tretej osobe s výnimkou dopravcu, ktorý potrebuje poznať Vašu adresu. Kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku" súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

Platiť u nás môžete niekoľkými spôsobmi: na dobierku, bankovým prevodom na účet : 2301158353/2010, IBAN CZ05 2010 0000 0023 0115 8353, SWIFT FIOBCZPPXXX, platobnou kartou, cez PayPal, alebo v prípade osobného odberu v hotovosti. Pre školy, škôlky a štátne inštitúcie umožňujeme aj platbu na faktúru splatnú do 14 dní. V prípade platby prevodom je kúpna cena splatná do 5 dní od vytvorenia objednávky, inak môžeme objednávku stornovať.

Na každú objednávku Vám vystavíme faktúru, ktorú Vám zašleme emailom. Sme platcami DPH na Slovensku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.29. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Najmä nie je možné bezdôvodne vracať produkty robené a upravované na mieru pre zákazníka, ako napríklad metrážne a trávne koberce, ktoré sú narezané na zákazku na požadovanýrozmer zákazníka a niektoré typy behúňov, ktoré sú narezané na zákazku na požadovaný rozmer zákazníka. Rovnakým spôsobom sa berie, že sú na mieru aj služby ako rezanie, impregnácia alebo protišmyková úprava. Na tieto produkty sa vzťahuje štandardná zákonná záruka, takže pokiaľ tovar bude poškodený, môže zákazník tovar vrátiť alebo uplatniť reklamáciu. Kladná odchýlka v rozmere nie je v tomto prípade považovaná za chybu a nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

1.30. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tristo šesťdesiatich piatich (365 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@mojkoberec.sk, alebo vyplnením formuláre na odstúpenie od zmluvy, prípadne iným vhodným spôsobom (telefonicky, messengerom apod.).

1.31. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 365 dní (1 roku) od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie predávajúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

1.32. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

1.33. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

1.34. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

1.35. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vrátenie produktov riešime veľmi rýchlo (obvykle najdlhšie do 5tich pracovných dní) a vraciame plnú cenu za tovar opäť rádovo v niekoľkých dňoch.
Od zmluvy u nás môžete odstúpiť do 1 roka od nákupu bez udania dôvodu. Vždy nás najskôr kontaktujte emailom, telefonicky alebo správou, aby sme sa dohodli na najľahšom spôsobe vrátenia. Obvykle si pre tovar pošleme kuriéra zadarmo.
Pokiaľ tovar poškodíte, bohužiaľ ho od Vás nemôžeme prijať späť alebo Vám budeme musieť naúčtovať poplatok, za ktorý uvedieme tovar do pôvodného stavu. Prosíme teda, aby ste tovar vracali čistý.
Produkty rezané na mieru bohužiaľ nie je možné vracať. Na mieru sa berú aj služby ako rezanie, impregnácia alebo protišmyková úprava.

Pri metrážových kobercoch a behúňoch nie je kladná odchýlka v rozmere považovaná za chybu a dôvod na odstúpenie od zmluvy.


Preprava a dodanie tovaru

1.36. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

1.37. Dodacie termíny uvedené pri produktoch sú iba orientačné, a predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo oddialenie termínu. Predávajúci môže termín oddialiť iba v v prípade, že mu okolnolnosti neumožnia iné riešenie, napr. v prípade, že výrobca odloží výrobu alebo ak je tovar pochádzajúci od tretej strany dodaný na sklad predávajúceho s oneskorením. Predávajúci nie je oprávnený zbytočne zdržiavať zásielku na svojom sklade, a pokiaľ bude mať možnosť, tak je povinný tovar odoslať bez odkladu. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po dni, kedy bola objednávka vytvorená.

1.37.1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

1.38. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

1.39. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

1.40. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

Preprava a dodanie tovaru

Tovar Vám zašleme tam, kam určíte v objednávke. Ak objednávku odošlete, mali by ste ju aj prevziať od dopravcu. Pri prevzatí tovaru prosím skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Ak áno, kontaktujte nás. Tovar zasielame po celej SR.

Práva z chybného plnenia

1.41. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č . 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

1.42. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

1.42.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

1.42.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

1.42.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

1.42.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

1.42.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

1.43. Ustanovenia uvedené v čl. kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

1.44. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

1.45. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

1.46. Kupujúci je povinný nahlásiť závadu predávajúcemu bezprostredne potom, čo na ňu príde. Pokiaľ bude kupujúci ďalej pokračovať v užívaní produktu bez nahlásenia závady, predávajúci má právo predpokladať, že si ju kupujúci spôsobil sám, a tým pádom reklamáciu zamietnuť.

1.47. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Ďalšiapráva a povinnosti zmluvných strán

1.48. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

1.49. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

1.50.

Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),

Spor je možné riešiť online.

Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, je zároveň orgánom dohľadu nad činnosťou našej spoločnosti.

Kupujúci (spotrebiteľ) môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1.51. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho .

1.52. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.Zodpovednosť za vady, záruka, rozpor s kúpnou zmluvou

1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, stanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

2. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za akosť v dĺžke 36 mesiacov (ďalej len „ záručná doba “). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie veci (expirácia), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru v záručnej dobe za nový, začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním. Záručnú dobu je možné tiež predĺžiť zakúpením zodpovedajúcej položky "predĺženie záručnej doby". Záručné podmienky v predĺženej lehote, ktorú si môže zákazník prikúpiť v procese objednávky na eshope, sa riadi rovnakými pravidlami, ako v prvých 36 mesiacoch.

3. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

4. Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu reklamačného odd. Mojkoberec.sk, ktorá je: Friendly Stores, sro, Lipí 686/20, Praha 9, 19300

5. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar, aby mohol byť posúdený, s prejavom vôle kupujúceho smerujúcej k reklamácii tovaru.

6. Kupujúci je povinný prispôsobiť tovar preprave, ktorú pri reklamácii zvolil, teda najmä zaobstarať tovar ochranným obalom tak, aby nedošlo pri preprave k poškodeniu. Tovar je potrebné dodať kompletný tak, aby bolo možné uplatnenú chybu posúdiť. Kúpa tovaru musí byť vždy v rámci uplatnenia reklamácie preukázaná. K reklamovanému tovaru sa odporúča pribaliť všetku písomnú dokumentáciu a príslušenstvo, záručný list a doklad o zaplatení.

7. Následne bude reklamácia posúdená, bude rozhodnuté o jej dôvodnosti a vyhotovený reklamačný protokol, ktorý bude obsahovať popis závady a spôsob vybavenia reklamácie. Pokiaľ bude reklamácia zamietnutá pre nedôvodnosť, bude v reklamačnom protokole uvedená táto skutočnosť.

8. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Pokiaľ posledný deň tejto lehoty pripadne na štátny sviatok, sobotu či nedeľu, je v takom prípade posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ nebude reklamácia vybavená do 30 dní od jej uplatnenia, má kupujúci rovnaké práva ako v prípade neodstrániteľnej vady (zákon č. 40/1964 Zb., v platnom znení).

9. Tovar bude v lehote na vybavenie reklamácie zaslaný na adresu uvedenú zákazníkom, prípadne, ak nebude táto adresa uvedená, bude zaslaný na dodaciu adresu uvedenú pri objednávke tovaru. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar na adrese uvedenej v reklamačnom protokole či na dodacej adrese, má predávajúci nárok na náklady zodpovedajúce opakovanému dodaniu tovaru a/alebo poplatok za uskladnenie stanovený podľa platných predpisov.

10. Kupujúci má v závislosti od povahy vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

1) ak ide o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

2) ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, tie isté práva spotrebiteľovi náleží, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znova. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu použitiu,

3) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva kupujúci.

11. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.

Zhodou s kúpnou zmluvou podľa predchádzajúceho vety sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „ rozpor s kúpnou zmluvou “), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

12. Ak vec nemá vlastnosti ustanovené v § 2161, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

13. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas 6tich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Práva z chybného plnenia

Na všetok tovar poskytujeme predĺženú záruku tri roky. Pokiaľ v tejto lehote dôjde k poškodeniu tovaru, môžete ho u nás reklamovať. Kontaktujte nás a dohodneme sa na riešení. Tovar tiež môžete zaslať na adresu: Friendly Stores, sro, Lipí 686/20, Praha 9, 19300 . Pokiaľ k reklamovanému tovaru priložíte faktúru, uľahčíte nám prácu. Pokiaľ faktúru nemáte, kontaktujte nás. Reklamácie riešime čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní, ako nám ukladá zákon. Pokiaľ bude reklamácia uznaná, tovar Vám podľa typu vady buď opravíme, vymeníme za iný (samozrejme len s Vaším súhlasom) alebo Vám vrátime peniaze.
Záruku si môžete tiež predĺžiť zakúpením predĺženej záruky. Podmienky predĺženej záruky majú rovnaké pravidlá, ako bežná záručná doba.

Záverečné ustanovenia

1.53. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.54. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

1.55. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho:

· adresa elektronickej pošty : info@mojkoberec.sk

· telefón: +421 232 195 596

Záverečné ustanovenia

Pokiaľ sme nejaké podmienky zabudli uviesť sem do obchodných podmienok, potom sa riadime slovenskými zákonmi.

So všetkými otázkami sa na nás môžete obracať na čísle +421 232 195 596 a na emaile info@mojkoberec.sk

Jednoducho - pre ľudí

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru na eshope www.mojkoberec.sk. Predajcom je Friendly Stores sro, Lipí 686/20, Praha 9, 19300 , IČO: 041 24 472, IČ DPH: SK4120185762. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Sme platcami DPH.

Užívateľský účet

Na stránkach sa môžete alebo nemusíte registrovať. My sa zaväzujeme, že Vaše údaje nikomu nepovieme a zostanú prísne strážené.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Ceny na eshope sú konečné vr. DPH, nepripočítavame k nim žiadnu ďalšiu daň či poplatky. Na objednanie tovaru je potrebné vyplniť objednávkový formulár, v ktorom si vyberiete spôsob dopravy a platby. Vaše údaje sú u nás v bezpečí a neposkytneme ich tretej osobe s výnimkou dopravcu, ktorý potrebuje poznať Vašu adresu. Kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku" súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

Platiť u nás môžete niekoľkými spôsobmi: na dobierku, bankovým prevodom na účet : 2301158353/2010 , platobnou kartou, cez PayPal, platobnou metódou mallpay alebo v prípade osobného odberu v hotovosti. Pre školy, škôlky a štátne inštitúcie umožňujeme aj platbu na faktúru splatnú do 14 dní. V prípade platby prevodom je kúpna cena splatná do 5 dní od vytvorenia objednávky, inak môžeme objednávku stornovať.

Na každú objednávku Vám vystavíme faktúru, ktorú Vám zašleme emailom. Sme platcami DPH na Slovensku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Od zmluvy u nás môžete odstúpiť do 1 roka od nákupu bez udania dôvodu. Pri vrátení celej objednávky vraciame aj cenu poštovného - neriskujete teda ani euro cent. Vždy nás najskôr kontaktujte, aby sme sa dohodli na najľahšom spôsobe vrátenia. Obvykle si pre tovar pošleme kuriéra. Pokiaľ tovar poškodíte, bohužiaľ ho od Vás nemôžeme prijať späť alebo Vám budeme musieť naúčtovať poplatok, za ktorý uvedieme tovar do pôvodného stavu. Prosíme teda, aby ste tovar vracali čistý. Produkty rezané na mieru bohužiaľ nie je možné vracať. Pri metrážových kobercoch, pvc a behúňoch nie je kladná odchýlka v rozmere považovaná za chybu a dôvod na odstúpenie od zmluvy.

Preprava a dodanie tovaru

Tovar Vám zašleme tam, kam určíte v objednávke. Ak objednávku odošlete, mali by ste ju aj prevziať od dopravcu. Pri prevzatí tovaru prosím skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Ak áno, kontaktujte nás. Tovar zasielame po celej SR.

Práva z chybného plnenia

Na všetok tovar poskytujeme predĺženú záruku tri roky. Pokiaľ v tejto lehote dôjde k poškodeniu tovaru, môžete ho u nás reklamovať. Kontaktujte nás a dohodneme sa na riešení. Tovar tiež môžete zaslať na adresu: Friendly Stores, sro, Lipí 686/20, Praha 9, 19300 . Pokiaľ k reklamovanému tovaru priložíte faktúru, uľahčíte nám prácu. Pokiaľ faktúru nemáte, kontaktujte nás. Reklamácie riešime čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní, ako nám ukladá zákon. Pokiaľ bude reklamácia uznaná, tovar Vám podľa typu vady buď opravíme, vymeníme za iný (samozrejme len s Vaším súhlasom) alebo Vám vrátime peniaze.
Záruku si môžete tiež predĺžiť zakúpením predĺženej záruky. Podmienky predĺženej záruky majú rovnaké pravidlá, ako bežná záručná doba.

Záverečné ustanovenia

Pokiaľ sme nejaké podmienky zabudli uviesť sem do obchodných podmienok, potom sa riadime slovenskými zákonmi.

So všetkými otázkami sa na nás môžete obracať na čísle +421 232 195 596 a na emaile info@mojkoberec.sk

Pre znalcov

Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „ obchodné podmienky “) obchodnej spoločnosti Friendly Stores sro ( Mojkoberec.sk ), so sídlom, Praha 20, 193 00, Horní Počernice, Lipí 686/20 , identifikačné číslo: 041 24 472, dič: CZ04124472 , (ďalej len „ predávajúci “) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „ občiansky zákonník “) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „ kupná zmluva “) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „ kupujúci “) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.mojkoberec.sk (ďalej len „ webová stránka “), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ webové rozhranie obchodu “).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Užívateľský účet

1.6. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „ užívateľský účet “). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávaťobjednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

1.7. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.8. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

1.9. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

1.10. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

1.11. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1.12. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

1.13. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

1.14. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

1.15. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

1.15.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

1.15.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

1.15.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „ objednávka “).

1.16. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Návrh objednávky odošle kupujúci predávajúcemu vybraním platobnej metódy v košíku a následným potvrdením uskutočneným klikom na tlačidlo pri konkrétnej platobnej metóde. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Objednávka sa považuje za platnú v momente, keď nastane prvá z nasledujúcich troch udalostí:
Predávajúci vystaví a zašle faktúru elektronickou formou kupujúcemu,
predávajúci odošle kupujúcemu email, kde potvrdzuje odoslanie tovaru,
predávajúci tovar odreže alebo inak upraví na základe priania zákazníka alebo ho objedná u dodávateľa.

Automatický email, ktorý kupujúcemu príde ihneď po vytvorení objednávky sa nepovažuje za oficiálne potvrdenie objednávky.

1.17. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

1.18. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním faktúry predávajúceho kupujúcemu alebo zaslaním emailu potvrdzujúceho odoslanie tovaru elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

1.19. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Cena tovaru a platobné podmienky

1.20. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

A/ v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

B/ bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: 2301158353/2010 , vedený v spoločnosti Fio banka , as (ďalej len „ účet predávajúceho “);

C/ bezhotovostne prostredníctvom internetovej platobnej brány GoPay;

D/ v hotovosti/platobnou kartou (iba v prípade osobného odberu tovaru);

E/ platbou na faktúru splatnú do 14 dní (len pre štátne inštitúcie a školy či škôlky)

F/ platbou na faktúru mallpay. Službu mallpay zaisťuje externá spoločnosť. Podmienky k službe mallpay sú uvedené na https://mallpay.cz/vseobecne-obchodni-podminky . V prípade využitia mallpay platby je splatnosť ceny 16 dní po odoslaní tovaru. 

1.21. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpna cenoui náklady spojené s dodaním tovaru. Cena dopravy je uvedená vždy v košíku u príslušného dopravcu. Určité typy dopravy môžu byť zadarmo.

1.22. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

1.23. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

1.24. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

1.25. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

1.26. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, ak nie je uvedené inak.

1.27. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

1.28. Podľa zákona o evidencii tržieb je od 1.3.2017 predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku v prípade platby kartou online alebo v prípade platby v hotovosti či kartou na prevádzke predávajúceho. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online. V prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.28. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Najmä nie je možné bezdôvodne vracať produkty robené a upravované na mieru pre zákazníka, ako napríklad metrážne a trávne koberce, ktoré sú narezané na zákazku na požadovanýrozmer zákazníka a niektoré typy behúňov, ktoré sú narezané na zákazku na požadovaný rozmer zákazníka. Na tieto produkty sa vzťahuje štandardná zákonná záruka, takže pokiaľ tovar bude poškodený, môže zákazník tovar vrátiť alebo uplatniť reklamáciu. Kladná odchýlka v rozmere nie je v tomto prípade považovaná za chybu a nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

1.29. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tristo šesťdesiatich piatich (365 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@mojkoberec.sk

1.30. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 365 dní (1 roku) od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie predávajúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

1.31. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

1.32. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

1.33. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

1.34. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Preprava a dodanie tovaru

1.35. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

1.36. Dodacie termíny uvedené pri produktoch sú iba orientačné, a predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo oddialenie termínu. Predávajúci môže termín oddialiť iba v v prípade, že mu okolnolnosti neumožnia iné riešenie, napr. v prípade, že výrobca odloží výrobu alebo ak je tovar pochádzajúci od tretej strany dodaný na sklad predávajúceho s oneskorením. Predávajúci nie je oprávnený zbytočne zdržiavať zásielku na svojom sklade, a pokiaľ bude mať možnosť, tak je povinný tovar odoslať bez odkladu. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po dni, kedy bola objednávka vytvorená.

1.36.1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

1.37. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

1.38. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

1.39. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

Práva z chybného plnenia

1.40. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

1.41. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

1.41.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

1.41.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

1.41.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

1.41.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

1.41.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

1.42. Ustanovenia uvedené v čl. kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

1.43. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

1.44. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

1.45. Kupujúci je povinný nahlásiť závadu predávajúcemu bezprostredne potom, čo na ňu príde. Pokiaľ bude kupujúci ďalej pokračovať v užívaní produktu bez nahlásenia závady, predávajúci má právo predpokladať, že si ju kupujúci spôsobil sám, a tým pádom reklamáciu zamietnuť.

1.46. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Ďalšiapráva a povinnosti zmluvných strán

1.47. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

1.48. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

1.49. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@mojkoberec.sk . V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť zmluvným stranám vzájomnou dohodou, môže kupujúci (spotrebiteľ) podať návrh na mimosúdne riešenie takého spotrebiteľského sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR

Štefanská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupujúci (spotrebiteľ) môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1.50. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho .

1.51. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.52. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Zodpovednosť za vady, záruka, rozpor s kúpnou zmluvou

1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, stanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

2. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za akosť v dĺžke 36 mesiacov (ďalej len „ záručná doba “). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie veci (expirácia), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru v záručnej dobe za nový, začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním. Záručnú dobu je možné tiež predĺžiť zakúpením zodpovedajúcej položky "predĺženie záručnej doby". Záručné podmienky v predĺženej lehote, ktorú si môže zákazník prikúpiť v procese objednávky na eshope, sa riadi rovnakými pravidlami, ako v prvých 36 mesiacoch.

3. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

4. Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu reklamačného odd. Mojkoberec.sk, ktorá je: Friendly Stores, sro, Lipí 686/20, Praha 9, 19300

5. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar, aby mohol byť posúdený, s prejavom vôle kupujúceho smerujúcej k reklamácii tovaru.

6. Kupujúci je povinný prispôsobiť tovar preprave, ktorú pri reklamácii zvolil, teda najmä zaobstarať tovar ochranným obalom tak, aby nedošlo pri preprave k poškodeniu. Tovar je potrebné dodať kompletný tak, aby bolo možné uplatnenú chybu posúdiť. Kúpa tovaru musí byť vždy v rámci uplatnenia reklamácie preukázaná. K reklamovanému tovaru sa odporúča pribaliť všetku písomnú dokumentáciu a príslušenstvo, záručný list a doklad o zaplatení.

7. Následne bude reklamácia posúdená, bude rozhodnuté o jej dôvodnosti a vyhotovený reklamačný protokol, ktorý bude obsahovať popis závady a spôsob vybavenia reklamácie. Pokiaľ bude reklamácia zamietnutá pre nedôvodnosť, bude v reklamačnom protokole uvedená táto skutočnosť.

8. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Pokiaľ posledný deň tejto lehoty pripadne na štátny sviatok, sobotu či nedeľu, je v takom prípade posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ nebude reklamácia vybavená do 30 dní od jej uplatnenia, má kupujúci rovnaké práva ako v prípade neodstrániteľnej vady (zákon č. 40/1964 Zb., v platnom znení).

9. Tovar bude v lehote na vybavenie reklamácie zaslaný na adresu uvedenú zákazníkom, prípadne, ak nebude táto adresa uvedená, bude zaslaný na dodaciu adresu uvedenú pri objednávke tovaru. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar na adrese uvedenej v reklamačnom protokole či na dodacej adrese, má predávajúci nárok na náklady zodpovedajúce opakovanému dodaniu tovaru a/alebo poplatok za uskladnenie stanovený podľa platných predpisov.

10. Kupujúci má v závislosti od povahy vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

1) ak ide o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

2) ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, tie isté práva spotrebiteľovi náleží, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znova. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu použitiu,

3) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva kupujúci.

11. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.

Zhodou s kúpnou zmluvou podľa predchádzajúceho vety sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „ rozpor s kúpnou zmluvou “), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

12. Ak vec nemá vlastnosti ustanovené v § 2161, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

13. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas 12tich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Záverečné ustanovenia

1.64. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.65. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

1.66. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho:

· adresa elektronickej pošty : info@mojkoberec.sk

· telefón: +421 232 195 596

V Prahe dňa 14.10.2016
Posledná zmena: 13.4.2019 (bežná záručná doba bola predĺžená z 24 na 36 mesiacov)
Zmena: 1.1.2023 (predĺžená doba v bodu 13 - z 6 na 12 mesiacov)

Stejným způsobem se bere, že jsou na míru i služby jako řezání, impregnace nebo protiskluzová úprava.