Vyskúšajte si ZADARMO, ako by rôzne koberce a podlahy vyzerali vo Vašej izbe v našom plánovači.

Pre vybavenie reklamácie využite reklamačný formulár.


REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE SPOTREBITEĽOV

obchodnej spoločnosti Friendly Stores s.r.o. na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese www.mojkoberec.sk

Reklamačný poriadok je určený LEN PRE ZÁKAZNÍKA SPOTREBITEĽA a tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”).

Kontakt pre otázky:

Telefonicky: +421 232 195 596 (v pracovných dňoch v čase 8:00 - 18:00, v sobotu v čase 9 - 13:00).

E-mailom: info@mojkoberec.sk

Kam doručiť tovar pri reklamácii?

Reklamovať tovar môžete prostredníctvom nášho interaktívneho formulára. Tento spôsob doručenia je pre Vás v prípade vrátenia/výmeny nového koberca zadarmo. V prípade neuznanej reklamácie Vám budú náklady na prepravu naúčtované.

Tovar k nám môžete tiež doručiť na našu predajňu: „Môjkobarák” na adrese Paríkova 5, Praha 9, 193 00, Česká republika (ďalej len „predajňa”), bližšie informácie o predajni nájdete pod odkazom TU, alebo do nášho skladu: na adrese Do Čertous 19, Hala N, Praha 9, 193 00 Česká republika (ďalej len „sklad”), a to v dňoch Po - Pi v čase 7:00 - 15:30, bližšie informácie nájdete pod odkazom TU.

1         AKO BY MAL NAŠÍ TOVAR VYPADAŤ PRI PREVZATÍ

1.1              Aké má mať náš tovar vlastnosti v okamihu jeho prevzatia? Zodpovedáme Vám za to, že zakúpený tovar pri prevzatí nemá vady, že má dohodnuté vlastnosti a zodpovedá svojou akosťou našej dohode, vzorke alebo predlohe.

1.2             Domnienka, že je tovar chybný. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ nepreukážeme opak.

2        V AKÝCH SITUÁCIÁCH NEBUDE VAŠA REKLAMÁCIA UZNÁNA

2.1             Za aké vady nezodpovedáme? Nezodpovedáme Vám za vady:

2.1.1      ktoré mal tovar v čase prevzatia a pre takú vadu bola dojednaná zľava z kúpnej ceny,

2.1.2     vada vznikla na tovare opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru,

2.1.3     chyba je spôsobená Vami a vznikla nesprávnym skladovaním, nesprávnou údržbou, Vaším zásahom či mechanickým poškodením, to všetko v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, inými vplyvmi prostredia a je takto priamo nami alebo výrobcom určené (spravidla na príbalovom letáku / etikete tovar) alebo to vyplýva z právnych predpisov,

2.1.4    vadu pri tovare, ktorý bol zákazníkom upravený a ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,

2.1.5     používaním tovaru v nevhodných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, alebo vyplýva z právnych predpisov,

2.1.6     chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo náš vplyv (napr. živelná udalosť).

3        NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI PREVZATÍ TOVARU?

3.1             Prekontrolujte starostlivo obsah nášho balíčka a presvedčte sa, či ste dostali to, čo ste si objednali.

3.2            Reklamácia nie je možná pre vadu, ktorú ste sami spôsobili, o ktorej ste vedeli alebo pri vynaložení obvyklej pozornosti ste ju museli spoznať pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

4        BOL TOVAR POŠKODENÝ POČAS PREPRAVY?

4.1            Pred prevzatím tovaru od prepravcu. Prosím, skontrolujte neporušenosť obalu. Ak je obal poškodený, povedzte to priamo prepravcovi, onsi zásielku ponechá a vráti nám ju. Je to najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky Vám bude zaslaná zásielka nová.

4.2           Je tovar poškodený v balíčku? Ozvite sa prostredníctvom reklamačného formulára, do 5 dní s Vami reklamáciu vybavíme.

5        AK VÁM PRIŠLO NIEČO INÉ, NEŽ STE SI U NÁS OBJEDNALI, AKO POSTUPOVAŤ?

5.1             Dostali ste niečo iné, ako ste si objednali? Ozvite sa nám prostredníctvom reklamačného formulára, prípadne e-mailom: info@mojkoberec.sk. Za vzniknuté nezrovnalosti v objednávke sa vopred ospravedlňujeme a urobíme všetko pre to, aby proces reklamácie bol pre Vás čo najpohodlnejší. Na základe predchádzajúcej dohody Vám zaistíme zvoz na Vami zvolenej adrese.

6        ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 1 ROKA OD JEHO PREVZATIA

6.1            Zistím vadu tovaru v dobe 1 roka od jeho prevzatia? Kontaktujte nás najlepšie prostredníctvom reklamačného formulára alebo e-mailom: info@mojkoberec.sk.

6.2           Reklamácia nie je to isté, čo právo na odstúpenie. V lehote 1 roku od prevzatia tovaru Vám garantujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo tovar vymeniť za iný. Tovar je ale v takom prípade nutné vrátiť späť nepoškodený, prípadne v zapečatenom či hygienickom obale. Inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru a/alebo hrozí, že Vám právo na odstúpenie nevznikne. Pokiaľ ste tovar už rozbalili a pri jednom z prvých použití zistili vadu, odporúčame ako najvhodnejší postup tovar reklamovať.

7        ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 24 MESIACOV OD JEHO PREVZATIA

7.1            Kedy reklamovať chybný tovar. Chyby tovaru ste povinní nám vytknúť (reklamovať ho) bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada objavila. Máte na to lehotu 24 mesiacov od prevzatia tohto tovaru, avšak nie tovaru, u ktorého je na obale, etikete, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť. Tu sa použijú ustanovenia o záruke za akosť (zmluvná záruka).

7.2           Čo sa bude diať po uplynutí 24 mesiacov? Po márnom uplynutí tejto lehoty vady tovaru vytýkať nemožno. Pokiaľ je to u daného tovaru možné, táto lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli tovar používať, pretože bolo v procese oprávnenej reklamácie. Aj keď sa snažíme vybaviť reklamácie vždy k Vašej spokojnosti, s niektorými výrobkami treba zaobchádzať podľa pokynov uvedených na obale/etikete/v príbalovej informácii - v opačnom prípade sa poškodí. Aj keď ešte v týchto prípadoch neuplynula doba 24 mesiacov (u kobercov 3 rokov) nemôžeme Vašu reklamáciu uznať v prípade tovaru, ktorý bol upravený na Vaše prianie a pri vade, ktorá vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti.

7.3           Pre naše koberce Vám garantujeme zmluvnú záruku v dĺžke 3 rokov. V tomto prípade môžete vytknúť vady tovaru počas tejto doby. Doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli tovar používať, pretože bolo v procese oprávnenej reklamácie.

7.4           Za účelom vytknutia vád tovaru vyplníte a odošlete náš interaktívny reklamačný formulár, ktorý Vás intuitívne navedie zadanie všetkých potrebných informácií o výrobku, vrátane zvoleného spôsobu vybavenia reklamácie.

7.5           My Vám potvrdíme prijatie reklamácie na Váš e-mail. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy od Vás obdržíme údaje o uplatnení reklamácie tovaru.

7.6           Po vzájomnej dohode Vám na Vaše náklady zašleme kuriéra, aby u Vás reklamovaný tovar vyzdvihol, prípadne nám ho môžete zaniesť osobne na adresu našej predajne či skladu.

7.7           Tovar prosím vráťte kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej vady) Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku a/alebo iným spôsobom na naše náklady, nebude z našej strany prebratý a bude Vám vrátený späť na Vaše náklady.

7.8           Po obdržaní reklamovaného tovaru Vám bude zaslané potvrdenie o prijatí zásielky s reklamovaným tovarom a jej obsahu na Vami určenú e-mailovú adresu.

8        AKO RÝCHLO BUDE VAŠA REKLAMÁCIA VYBAVENÁ

8.1            Kedy bude uzavretý reklamačný proces? Občiansky zákonník nám na vybavenie reklamácie dáva lehotu 30 dní od vytknutia vady. My sa snažíme vybaviť reklamáciu v lehote 5 dní, je to naša priorita. V tejto lehote najneskôr býva z našej strany reklamačný proces uzavretý.

8.2           Po doručení reklamovaného tovaru späť k nám je vykonané posúdenie vady a ozveme s predbežným názorom zákazníkovi. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady (napr. bude z našej strany nutné, aby sme požiadali o súčinnosť nášho dodávateľa či výrobcu).

8.3           Pokiaľ je tovar vadný, je reklamačný proces uzatvorený najneskôr v lehote 30 dní od vytknutia vady. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Sme povinní si od Vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote.

8.4           Pokiaľ nie je tovar uznaný za chybný, budete o zamietnutí reklamácie informovaní. Dohovoríme sa na ďalšom postupe.

9        AKÝ ZVOLIŤ SPÔSOB VYRIADENIA REKLAMÁCIE sa dozviete v priebehu vyplnenia interaktívneho formulára. Pokiaľ zvolíte možnosť "chcem reklamovať chybný koberec", ponúkneme Vám zvolenie spôsobu reklamácie.

9.1            Čo ovplyvní moje možnosti. Budete mať právo žiadať odstrániť vzniknutú vadu. Podľa svojej voľby môžete vybrať:

9.1.1      opravu veci;

9.1.2     dodanie novej veci; alebo

9.1.3           dodanie chýbajúcej časti.

Z Vašej strany by to nemala byť neprimeraná požiadavka. Pokiaľ bude pre nás oprava veci predstavovať značné ťažkosti alebo to nebude primeraná požiadavka s ohľadom na hodnotu veci a význam vady, oznámime Vám to. Rovnako tak budeme postupovať pokiaľ vyhodnotíme Vašu požiadavku dodania novej veci ako neprimeranú vzhľadom k vade tovaru alebo hodnote tovaru.

9.2           Podstatné porušenie zmluvy. Pokiaľ vada bude predstavovať podstatné porušenie kúpnej zmluvy, budete mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

9.3           Kedy bude možné žiadať vrátenie kúpnej ceny? V niektorých situáciách bude možné odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Nebude to možné v situácii, keď vada tovaru nebude významná. Aké budú situácie, kedy môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny:

9.3.1     odmietneme odstrániť vadu tovaru alebo sme túto vadu neopravili v primeranej lehote;

9.3.2    z nášho vyhlásenia alebo z inej okolností bude zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;

9.3.3    chyba tovaru sa prejaví opakovane; alebo 9.3.4 se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy.

9.4           Kdy dále bude možné žádat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží? V některých situacích budete moci dále žádat přiměřenou slevu z kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada zboží nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete žádat přiměřenou slevu z kupní ceny?

9.4.1    odmítneme odstranit vadu zboží nebo jsme tuto vadu neopravili v přiměřené lhůtě;

9.4.2   z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;

9.4.3   vada zboží se projeví opakovaně; nebo

9.4.4   sa jedná o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

9.5           Vy nám oznámite spôsob vybavenia reklamácie. Pokiaľ nie, opýtame sa Vás. Máte povinnosť nám oznámiť, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

9.6           Vrátenie pôvodného tovaru. Pri vybavení reklamácie dodaním nového tovaru ste nám povinní vrátiť tovar pôvodne dodaný (ak sa nedohodneme inak).

10      UKONČENIE REKLAMÁCIE

10.1          Po vybavení reklamácie z našej strany Vás budeme obratom kontaktovať. Dohodneme si, kedy Vám môžeme zaslať kuriéra, aby Vám priviezol nový / opravený / chýbajúci tovar, ktorý bol reklamovaný, prípadne Vám odôvodníme zamietnutie reklamácie. Prípadne odôvodníme zamietnutie reklamácie.

10.2         Pokiaľ vraciame kúpnu cenu, zašleme Vám bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý nám oznámite, a to bez zbytočného odkladu.

10.3         Reklamovaného tovaru si u nás môžete aj osobne vyzdvihnúť, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ste bol o vybavení reklamácie vyrozumený. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie tovaru v zmysle § 2120 ods. 1 v súvislosti s § 2159 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 1 EUR.

10.4         Pokiaľ si nevyzdvihnete tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy ste boli o vybavení informovaní, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

10.5         Pri prevzatí tovaru máte povinnosť ho skontrolovať najmä, že zásielka s tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadané.

11       ZÁVEREČNÁ ČASŤ

11.1            Zákonné práva. Práva zákazníka vyplývajúce zo zákona nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.

11.2           Platnosť. Tento reklamačný poriadok (určený iba spotrebiteľom) je platný od 23. 7. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

Prejsť na reklamačný formulár